Публічний договір (оферта) щодо умов надання послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата на на web-сайті http://www.merezhatepla.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.
Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.
Представник сайту http://www.merezhatepla.com.ua ФОП МЕНДРИК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ( ІНН 32612145592) (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг апробації наукових результатів досліджень на умовах, що викладені у даному Договорі.
1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
1.3. Замовник – фізична та/або юридична особа, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.
1.4. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику послуг по встановленню електричних систем опалення та іншого побутового електричного обладнання) в приміщеннях. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підрядник, визначені проектно-кошторисною документацією.
1.5. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг
1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.8. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.9. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Замовлення послуг на сайті http://www.merezhatepla.com.ua передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги лише після здійснення Замовником оплати
2.2. Послуга надається на платній основі
2.4. Термін дії умов даного Договору необмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
2.5. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.
2.6. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.
2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом.
2.8. Замовник — суб’єкт персональних даних, який надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання послуг починається після оплати Замовником послуги шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
3.2. Послуги за даним Договором надаються Замовнику на платній основі.
3.3. Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання послуг Виконавця. У разі якщо Замовник попередньо користувався платними послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг,
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. У випадку використання Замовником платних послуг та нездійснення оплати таких послуг на наступний період, надавати йому об’єм послуг, встановлений для Замовників на власний розсуд.
4.2.2. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.
4.2.3. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті на сайті http://www.merezhatepla.com.ua за 15 календарних днів до їх впровадження.
4.2.4. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу на сайті http://www.merezhatepla.com.ua або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.
4.3. Замовник зобов’язується:
4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.
4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.
4.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.
4.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.
4.3.5. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт на сайті http://www.wayscience.com для ознайомлення з публікаціями Виконавця щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.
4.4.2. Відмовитись від отримання листів від сервісу на сайті http://www.wayscience.com.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за персональні дані третіх осіб, які були розміщені на сервісі на сайті http://www.merezhatepla.com.ua Замовником.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.
5.5. Виконавець не здійснює для Замовника укладення трудового чи будь-яких інших цивільно-правових договорів.
5.6. Сервіс Виконавця на сайті http://www.merezhatepla.com.ua не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлені на сайті. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин.
6.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець може призупинити надання послуг.
6.3. Оплата послуг здійснюється Замовником шляхом виставлення рахунків (інвойсів) на рахунок ФОП

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту запиту на послугу Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.
9.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.
9.3. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.